• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย กีวี่สีทอง เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว พัก 5 ดาว 6 วัน 4 คืน (VZ)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-ฉางเต๋อ (VZ3600 : 16.45-20.55)#X#X#X
 TANG’S HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
2ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ #F #F #F
 BEST WESTERN PLUS HOTEL 5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม #F #F #F
 BEST WESTERN PLUS HOTEL 5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านยางพารา-ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD-ฉางเต๋อ #F #F #F
 TANG’S HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
5ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ-ถนนคนเดินฉางเต๋อ –ฉางเต๋อ (VZ3601 : 21.55-00.20+1) #F #F #F
6กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)#X#X#X
หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์