• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง น้ำพริกหนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1เชียงใหม่-คุนหมิง (MU2596 : 10.55-13.35) เมืองต้าหลี่#X#X  #F
 WEN YUE DONG FANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงเมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า  #F  #F  #F
 MAO YUAN HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง  #F  #F  #F
 XING TIANLE HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง  #F  #F  #F
 XIN YUN HUA HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
5ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหมวัดหยวนทง-เชียงใหม่ (MU2563 : 16.20-17.10)    #F #F#X
 หมายเหตุ :· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท **ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 400 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)    

 

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง น้ำพริกหนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU) 5วัน 4คืน / CODE: CSCNXKMGMU01

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 20 2415,8993,000 15,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,89915,89915,899 -
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 24 2415,8993,000 15,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,89915,89915,899 -
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 24 2415,8993,000 15,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,89915,89915,899 -
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 20 2416,8993,000 16,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,89916,89916,899 -
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 24 2415,8993,000 15,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,89915,89915,899 -
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 24 2417,8993,000 17,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,89917,89917,899 -
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 22 2418,8993,000 18,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,89918,89918,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์