• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง น้ำพริกหนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1เชียงใหม่-คุนหมิง (MU2596 : 10.55-13.40) เมืองต้าหลี่#X#X #F
 WEN YUE DONG FANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า  #F #F #F
 MAO YUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง #F #F #F
 XING TIANLE HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-สระน้ำมังกรดำกลับเมืองต้าหลี่ #F#F  #F
 FEILONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
5ต้าหลี่-กลับเมืองคุนหมิง-ร้านนวดเท้า-สวนน้ำตกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน   #F #F #F
 PING HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
6คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-เชียงใหม่ (MU2569 : 14.35-15.25)   #F #F#X
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท **ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง น้ำพริกหนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU) 6วัน 5คืน / CODE: CSCNXKMGMU02

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 4 2018,8994,000 18,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,89918,89918,899 -
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 0 2416,8994,000 16,899 1,800 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,89916,89916,899 -
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 0 2418,8994,000 18,899 1,800 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
22,89918,89918,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์