• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพีช ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1เชียงใหม่-คุนหมิง (MU2596 : 10.55-13.40) เมืองต้าหลี่#X#X  #F
 WEN YUE DONG FANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า   #F  #F  #F
 MAO YUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง  #F  #F  #F
 XING TIANLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-สระน้ำมังกรดำกลับเมืองต้าหลี่  #F  #F  #F
 FEILONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
5ต้าหลี่-กลับเมืองคุนหมิง-ร้านนวดเท้า-สวนน้ำตก  อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน    #F  #F #F 
 PING HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
6คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-เชียงใหม่ (MU2569 : 14.35-15.25)   #F  #F#X
 หมายเหตุ :· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท **ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)   

 

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์