• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพลับ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1เชียงใหม่-คุนหมิง (MU2570 : 16.20-19.10) เมืองฉู่สง#X#X #F
 YUN HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า #F #F #F
 MAO YUAN HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง #F #F #F
 XING TIANLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-สระน้ำมังกรดำกลับเมืองต้าหลี่ #F #F #F
 FEILONG HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
5ต้าหลี่-กลับเมืองคุนหมิง-ร้านนวดเท้า-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน #F #F #F
 PING HUA YUE JIA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
6คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-เชียงใหม่ (MU2569 : 14.30-15.20) #F #F#X
หมายเหตุ : · ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท **ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพลับ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU) 6วัน 5คืน / CODE: CSCNXKMGMU04

เลือกวันเดินทาง: รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
4 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 24 24 17,899 4,000 17,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,899 17,899 17,899 -
21 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 24 24 17,899 4,000 17,899 1,800
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,899 17,899 17,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์