• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย กีวี่สีแดง ฟ่งหวง สะพานแก้ว 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2

กรุงเทพฯ-ฉางซา (MU2062 : 03.00-07.30)-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

 #A #F #F
 

JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

   
3ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านหยก #F #F #F
 RUILONG HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผ้าไหมZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD #F #F #F
 RUILONG HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (MU2061 : 23.30-01.30+1) #F #F #A
หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์