• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย กีวี่สีแดง ฟ่งหวง สะพานแก้ว 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2

กรุงเทพฯ-ฉางซา (MU2062 : 03.00-07.30)-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

 #A #F #F
 

JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

   
3ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านหยก #F #F #F
 RUILONG HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผ้าไหมZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD #F #F #F
 RUILONG HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (MU2061 : 23.30-01.30+1) #F #F #A
หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย กีวี่สีแดง ฟ่งหวง สะพานแก้ว 5 วัน 3 คืน (MU) 5วัน 3คืน / CODE: CSCSXMU05

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 20 2410,8993,500 13,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,39910,89913,899 -
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 19 2410,8993,500 13,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,39910,89913,899 -
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 24 2410,8993,500 13,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,39910,89913,899 -
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 24 2410,8993,500 13,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,39910,89913,899 -
8 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 24 249,8993,500 12,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
13,3999,89912,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์