• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปเห็ดแชมปิญอง ซงผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#X

#X

#X

2

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.25-07.20)-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน 

 #F

 #F

 #F

 

XI QIANG HOMELAND HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

3

เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน(กระเช้า+รถ)-เม่าเสี้ยน

 #F

 #F

 #F

 

XI QIANG HOMELAND HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

4

เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่

 #F

 #F

 #F

 

YINSHENG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

5

ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-01.55+1)

 #F

 #F

#X

หมายเหตุ :·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์