• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย เที่ยว 2 สะพาน เมืองโบราณฟ่งหวง 3 วัน 2 คืน (CZ)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45)-

ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 #A #F #F
 JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
2ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ #F #F #F
 JINHUA HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ(CZ605 : 22.10-00.30+1) #F #F #F
หมายเหตุ : ·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท·   ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์