• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ เขาอวตาร สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (CZ)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45)-

ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 #A #F #F
 JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
2ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-จิตรกรรมภาพวาดทราย #F #F #F
 ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านยางพารา #F #F #F
 ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1) #F #F #F
หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท·   ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ เขาอวตาร สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน (CZ) 4วัน 3คืน / CODE: CSDYGCZ09

เลือกวันเดินทาง: รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 19 19 16,899 3,000 16,899 1,000
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,899 16,899 16,899 -
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 19 19 17,899 3,000 17,899 1,000
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,899 17,899 17,899 -
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 19 19 16,899 3,000 16,899 1,000
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,899 16,899 16,899 -
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 19 19 16,899 3,000 16,899 1,000
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,899 16,899 16,899 -
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 19 19 16,899 3,000 16,899 1,000
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,899 16,899 16,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์