• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ปูม้านึ่ง ขุนเขาอวตาร สะพานแก้ว 3 วัน 2 คืน (CZ)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45)-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

 #A

 #F

 #F

 

RUILONG HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

   

2

ร้านเครื่องเงิน-ร้านนวดเท้า-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง

 #F

 #F

 #F

 

RUILONG HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

   

3

ถ้ำมังกรเหลือง-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (CZ605 : 22.10-00.30+1)

 #F

 #F

 #F

หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,800 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์