• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์ฮ่องกง บะหมี่เนื้อตุ๋น (นอนฮ่องกง2 คืน) 3 วัน 2 คืน (HX)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.25-12.20)-ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET#X#X#X
 CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
2อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน#X#X#X
 CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
3วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-OCEAN TERMINAL-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ(HX779 : 20.40-22.50) #F #F #A
หมายเหตุ : Ÿ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 400 HKD/ทริป/ท่าน   (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์