• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU5078 : 19.55-00.05+1)#X#X#X
 HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ #F #F #F
 LU YUN JIARI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียง #F #F #F
 LU YUN JIARI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง #F #F #F
 MAO YUAN HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
5แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี #F #F #F
 XIN YUN HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
6ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.05-00.45+1) #F #F #F
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 400 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์