• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้น้ำ ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU5078 : 19.50-00.05+1)#X#X#X
 HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2คุนหมิง-สวนดอกไม้ World Horti Expo Gardenเมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้ #F #F #F
 WANG TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D-สไลด์เดอร์กระจกคุนหมิง-ร้านนวดเท้า #F #F #F
 PING HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4คุนหมิง-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ(MU741 : 13.25-14.55) #F#X#X
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์