• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้รวมมิตร ผานโจว 3 วัน 2 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.15) ผานโจว#X #F  #F
 HUA YUAN GUOJI HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2หมู่บ้านถั่วเล่อ-อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา(เหนียงเหนียงซาน) – ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม- ล่องเรือลำน้ำเจียงหยวน  #F  #F  #F
 TAOYUAN HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3สะพานเป่ยผานเจียง -คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-
คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.20-00.50+1)
  #F  #F#X
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์