• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน คุนหมิง กล้วยน้ำว้า ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน (MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.10) สวนน้ำตก-สวนผลไม้ (เดือนกุมภาพันธ์ ชมสวนสตรเบอร์รี่ และเดือนมีนาคม ชมสวนบลูเบอร์รี่)-เมืองถางเตี้ยน#X#F #F
 WANG TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า) - เมืองตงชวนแผ่นดินสีแดง #F #F #F
 WANG TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D-สไลด์เดอร์กระจก-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.00-00.45+1) #F #F#X
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,800 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์