• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2กรุงเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.05-06.55)นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ร้านหมอนยางพารา #F  #F  #F
 VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งรถกอล์ฟ)-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ  #F  #F  #F
 VIENNA HOTEL  4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านหยก-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง  #F  #F  #F
 HUA ZHONG LE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
5หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม-ตลาดใต้ดิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา  #F  #F  #F
6กวางเจา-กรุงเทพฯ (ZH9007 : 00.05-02.05)#X#X#X
หมายเหตุ : ·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์