• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง บะหมี่เป็ดย่าง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3 วัน 2 คืน (NX)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.20)-ฮ่องกง(โดยเรือเฟอร์รี่)-ช้อปปิ้งเลดี้ส์ มาร์เก็ต

#X

 #A

#X

 

CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

2

วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย- OCEAN TERMINAL

 #F

 #F

#X

 

CRUISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

3

ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยรถโค้ชสาธารณะ)-สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก-ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-THE VENETIAN-มาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.00-21.00)

 #F

 #F

 #A

หมายเหตุ :

Ÿ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 HKD/ทริป/ท่าน

   (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์