• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์มาเก๊า ทับทิม จูไห่ ชิงหยวน กวางเจา 4 วัน 3 คืน

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25)-วัดอาม่า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ร้านขนมของฝาก-THE VENETIAN-THE PARISIAN#X #A #F
 RIO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
2วัดเปากง-จูไห่-กวางเจา-ร้านบัวหิมะ-จัตุรัสฮัวเฉิน-ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว #F #F #F
 MANDARIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
3ฝอซาน-วิหารบรรพบุรุษ(ศาลเจ้าจู่เมี่ยว)-ถนนคนเดินหลิงหนานเทียนตี้-ชิงหยวน-ทางเดินกระจกหวงเถิงเสีย-กวางเจา #F #F #F
  MANDARIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
4กวางเจา-ร้านหยก-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.45-21.50) #F #F #A
หมายเหตุ : Ÿ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

ทัวร์มาเก๊า ทับทิม จูไห่ ชิงหยวน กวางเจา 4 วัน 3 คืน 4วัน 3คืน / CODE: CSMFMNX11

เลือกวันเดินทาง: รับได้ กรุ๊ปไซส์ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี
25 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 18 20 15,899 4,500 18,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,399 15,899 18,899 -
9 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 20 20 15,899 4,500 18,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,399 15,899 18,899 -
21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 18 20 15,899 4,500 18,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,399 15,899 18,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์