• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดพะโล้ หอคอย OLYMPIC TOWER สวนผลไม้ 5วัน 3คืน (CA)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.00-06.20)-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3พระราชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านไข่มุก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย OLYMPIC TOWER #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-สวนผลไม้-ถนนหวังฟูจิ่ง #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
5ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ(CA979 : 19.35-23.40) #F #F #A
หมายเหตุ : •  ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท•  เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์