• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดนึ่งดอกไม้จีน มหกรรมพืชสวนโลก  5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.05-06.30)-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านหยก-ถนนหวังฟูจิ่ง #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3ร้านนวดเท้า-งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019 #F #F#X
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย #F #F #F
 HOLIDAY INN EXPRESS4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
5ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ(CA979 : 19.35-23.40) #F #F #A
หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท•  เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์