• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดอบใบชา กำแพงเมืองจีน เก็บผลไม้ 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

#X

#X

#X

2

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (MU2072 : 01.05-07.15)-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง

 #F

  #F

  #F

 

YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

3

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผีชิว-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านไข่มุก-ตลาดซิ่วสุ่ย

  #F

  #F

  #F

 

YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

4

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-สวนผลไม้-ถนนหวังฟูจิ่ง

  #F

  #F

  #F

 

YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

5

องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านใบชา-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (MU2071 : 19.50-00.05+1)

  #F

  #F

  #A

หมายเหตุ :

•  ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท

•  เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท

•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์