• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง แอปเปิ้ลเขียว กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5 วัน 3 คืน (MU)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

#X

#X

#X

2

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (MU2072 : 01.20-07.00)-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)

#F 

 #F 

 #F 

 

YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

3

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง

 #F 

 #F 

 #F 

 

YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

4

พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว-ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

 #F 

 #F 

 #F 

 

YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

5

วัดลามะยงเหอกง-ร้านหยก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ(MU2071 : 18.55-00.05+1)

 #F 

 #F 

 #A

หมายเหตุ : •  ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท•  เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์