• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดกรอบ พระราชวังต้องห้าม พิพิธภัณฑ์รถยนต์ 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.50-05.30) #X#X#X
2ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-เทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง #F #F #F
 YIFU HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
3พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผีชิว-ร้านยางพารา-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟุจิ่ง #F #F #F
 YIFU HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน-ร้านนวด-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก   #F #F #F
 YIFU HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า   
5ร้านไข่มุก-พิพิธภัณฑ์รถยนต์-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (TG615 : 17.05-21.15) #F #F #A
หมายเหตุ : ·    ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท•  เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดกรอบ พระราชวังต้องห้าม พิพิธภัณฑ์รถยนต์ 5 วัน 3 คืน (TG) 5วัน 3คืน / CODE: CSPEKTG05

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก2-18ปี วีซ่า
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12 2015,8993,500 19,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,39915,89919,899 -
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 15 2019,8993,500 23,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
23,39919,89923,899 -
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 20 2016,8993,500 20,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,39916,89920,899 -
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 20 2016,8993,500 20,899 1,500
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,39916,89920,899 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์