• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดคั่วพริก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG674 : 23.40-05.20) #X#X#X
2เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) #F #F #F
 YUFU HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า   
3จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง #F #F #F
 YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
4พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว-ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก  #F #F #F
 YUFU HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า   
5วัดลามะยงเหอกง-ร้านหยก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ(TG615 : 17.05-21.20) #F #F #A
หมายเหตุ : •  ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท•  ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์