• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ม้วน เมืองโบราณอูเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FM)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (FM856 : 19.10-01.10+1)#X#X #A
 DONGFANGHOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
2เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น-ร้านหมอนยางพารา-กลับเซี่ยงไฮ้ #F #F #F
 VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
3เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-วัดพระหยก-ร้านใบชา-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ย่านซินเทียนตี้ #F #F #F
 VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
4ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  (FM841 : 22.30-01.55+1)  #F #F#F 
หมายเหตุ :
·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์