• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่กรอบ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน (FM)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (FM834 : 16.50-21.45)

#X

#X

 #A

 

RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

   

2

เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)

 #F

#X

#X

 

RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

   

3

เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้

 #F

 #F

#X

 

RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

   

4

เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชม-เมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนานกิง-กรุงเทพฯ (FM841 : 22.15-01.55+1) หรือ MU547 : 21.25-00.55+1)

 #F

 #F

#X

หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท

• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์