• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ มะม่วงมันขุนศรี ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน (FM)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (FM856 : 19.05-00.30+1)#X#X #A
 RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
2เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) #F#X#X
 RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
3เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้  #F  #F#X
 RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
4เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชม-เมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา*ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนานกิง-กรุงเทพฯ (FM841 : 22.15-01.55+1)  #F  #F#X
หมายเหตุ : ·  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์