• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ไหว้เจ้า หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (FM,MU)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้(FM834 : 16.50-21.45)#X#X #A
 VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
2เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย #F #F #F
 JASMINE INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
3หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ #F #F #F
 VIENNA HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
4ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (MU547 : 21.25-00.55+1)  #F #F #F
หมายเหตุ : · ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์