• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่หมุน ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XW)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-เซี่ยงไฮ้(XW858 : 21.05-02.20+1)#X#X#X
 RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
2เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)  #F#X#X
 RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88- ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้  #F  #F  #F
 RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-สนามบินผู่ตง #F  #F  #F
5เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (XW857 : 03.35-07.10) #X#X#X
หมายเหตุ : ·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาทไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์