• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์ซานย่า หมี่ซั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ 5D2N (CZ)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)#X#X#X
2กรุงเทพ-ซานย่า (CZ8304 : 03.00-06.05) อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง-อ่าวย่าหลงวาน #F #F #F
 GUOXI HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3ร้านเยื่อไผ่-ผ่านชมถนนมะพร้าว-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน–องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์(108 เมตร)–วัดหนานซาน-ผ่านชมโรงแรม BEAUTY CROWN GRAND TREE  #F #F #F
 GUOXI HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4สินค้าพื้นเมือง-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี-หาดต้าตงไห่  #F #F #F
5ซานย่า-กรุงเทพฯ(CZ8303 : 00.50-01.50)#X#X #A
หมายเหตุ : รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปที่ด่านไหหลำ• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์