• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4D3N (XW)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า(XW886 : 15.25-21.25) #X#X #X
 GLORIA PLAZA HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
2สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) – เผิงไหล – เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล- เอียนไถ   #F #F #F
 DAYS INN BUSINESS PLACE BOYUE YANTUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
3เอียนไถ – สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ –ร้านขนมพื้นเมือง - เวยฝั่ง – ถนนว่าว #F #F #F
 SHIPINGU INTEL JIAOLTU ZHONG XINหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   
4เวยฝั่ง – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54 – ร้านไข่มุก – สนามบินดอนเมือง(XW885 : 22.35-02.25+1) #F #F #F
หมายเหตุ : ·      ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท·      ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์