• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน (XW)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : 06.35-11.20)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

#X

#X

#X

 

CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า

   

2

เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 #F

 #F

 #F

 

WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า

   

3

ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 #F

#F 

#X

 

RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

   

4

ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : 12.40-15.20)

 #F

#X

#X

หมายเหตุ :

·      ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น จำนวน 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์