• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง#X#X#X
2กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : 03.45-08.30)
ผูหลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
#X#F#F
 WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า   
3ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต#F#F#X
 RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
4ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง#F#F#X
 RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
5ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : 10.20-13.00)#F#X#X
 หมายเหตุ :
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น จำนวน 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
   

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW) 5วัน 3คืน / CODE: CSTPEXW02

เลือกวันเดินทาง:รับได้กรุ๊ปไซส์ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) วีซ่า
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 15 2513,8994,50013,899 13,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39913,89913,899 13,899
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 25 2513,8994,50013,899 13,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39913,89913,899 13,899
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13 2513,8994,50013,899 13,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,39913,89913,899 13,899
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 12 2516,8994,50016,899 16,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,39916,89916,899 16,899
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 0 2514,8994,50014,899 14,899
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
19,39914,89914,899 14,899
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 0 2512,8994,50012,899 12,899 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,39912,89912,899 12,899
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 0 2512,8994,50012,899 12,899 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,39912,89912,899 12,899
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 0 2512,8994,50012,899 12,899 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)เด็ก (ห้องมีเตียง)เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,39912,89912,899 12,899
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์