• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง#X#X#X
2กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : 03.45-08.30)
ผูหลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
#X#F#F
 WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า   
3ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต#F#F#X
 RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
4ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง#F#F#X
 RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
5ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : 10.20-13.00)#F#X#X
 หมายเหตุ :
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น จำนวน 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
   

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์