• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง#X#X#X
2กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : 02.25-07.05)ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ร้านชา-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต #X #F #F
 WE MEET HOTEL TAICHUNGหรือระดับเทียบเท่า   
3ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรดตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต #F #FX
 RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
4ไทเป-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้ง DUTY FREE-ร้าน COSMETIC-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง #F #FX
 RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า   
5ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : 09.40-13.00) #FXX
หมายเหตุ : ·      ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น จำนวน 1,500 NTD/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์