• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน บินตรง...อู่อี๋ซาน กุ้งมังกร เขาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน (3U)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (3U8268 : 15.30-19.40)#X#A #X
 MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า   
2อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา #F #F #F
 MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า   
3แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก #F #F #F
 MINLU QUANJI HOTEL 4 ดาว+ หรือระดับเทียบเท่า   
4

ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ (3U8267 : 11.25-14.30)

 #F #A#X
หมายเหตุ : ·   ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800  บาท·    เด็กอายุตั้งแต่ 2-20 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท·    ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์