• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวน้ำ สุสานทหารจิ๋นซี 4 วัน 3 คืน (3U)

วันที่โปรแกรมการเดินทางเช้าเที่ยงค่ำ
1กรุงเทพฯ-ซีอาน (3U8642 : 15.15-19.50)#X#X#X
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
   
2ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอานวัดลามะ-ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ตลาดมุสลิม #F #F #F
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
3กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี #F #F #F
 TAO YUAN HOLIDAY HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า   
4ซีอาน-กรุงเทพฯ (3U8641 : 10.55-13.50) #F#X #X
 หมายเหตุ :· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)    

 

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์