• ซ่อน
  • ซ่อน
Powered by power by WOW

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวน้ำ สุสานทหารจิ๋นซี 4 วัน 3 คืน (3U)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ-ซีอาน (3U8642 : 15.15-19.50)

#X

#X

#X

 

TAO YUAN HOLIDAY HOTEL  4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

2

ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอานวัดลามะ-ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ตลาดมุสลิม

 #F

 #F

 #F

 

TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

3

กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี

 #F

 #F

 #F

 

TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

4

ซีอาน-กรุงเทพฯ (3U8641 : 10.55-13.50)

 #F

#X

 #X

 หมายเหตุ :· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)    

 

รายละเอียดการเดินทาง

Wholesale
ตัวจริงวงการทัวร์
Guarantee
มีหัวหน้าทัวร์ทุกกรุ๊ป
Value & Price
คุ้มค่า คุ้มราคา
Booking Online 24 Hr.
จองง่าย ได้ที่ชัวร์